fbpx

Polityka PrywatnościSzanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817).

1) Cel i podstawa przetwarzania
Umowa
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia i wykonania przetwarzamy w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas dochodzenie i obrona roszczeń,
W celu marketingu własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing własnych produktów i usług

Informacje handlowe

Jeżeli wyraziła Pan/Pani na to zgodę w celu przesyłania informacji handlowych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakt telefoniczny.

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail

W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe w niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi żądania jest obowiązkowe.

Monitoring

W przypadku wizyty w siedzibie Administratora, Administrator przetwarza także dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego w celu przestrzegania porządku, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykrywania przestępstw na terenie siedziby Administratora. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu ochrony mienia, bezpieczeństwa, wykrywaniu przestępstw.

Kontakt pracowników kontrahenta lub Klienta

W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy- uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas Pan/Pan zwraca. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy..
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje na podstawie zgłoszenia przez Pana/Panią żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Pana/Panią działań.
Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.
Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych. Ich niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych.

3) Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwacjom dokumentów, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym.Administrator udostępni również Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.
4) Przekazywanie danych do Państwa Trzecich

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Czas przetwarzania danych

Twoje dane:
Pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy przez czas niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie
pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,
przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku - aż do czasu jego wykonania,
przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora - do czasu jego wypełnienia lub zgłoszenia przez Pana/Pani skutecznego sprzeciwu.

Zarejestrowane na monitoringu wizyjnym przetwarzamy maksymalnie przez okres do 1 tygodnia
Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

6) Pana/Pani prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych: S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Kraków
e-mail: biuro@slabs.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)

7) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziesz podlegał profilowaniu.
polski